Szansa na nowe życie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT AW

Projekt „Szansa na nowe życie”

realizowany jest w partnerstwie Fundacji Wałbrzych 2000 (lider Projektu) i Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (Partner Projektu) od 1 września 2017 r. do 31 października 2019 r.

 

Jego celem jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej i aktywna integracja 35 osób (19 kobiet i 16 mężczyzn), w tym 20 pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej „Nadzieja” (8 kobiet i 12 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (głównie osób z niepełnosprawnościami), mieszkańców i mieszkanek powiatów wałbrzyskiego grodzkiego i wałbrzyskiego ziemskiego.

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym, tj.:

 1. Przygotowanie dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu ścieżek reintegracji i programu wsparcia
 2. Trening umiejętności społecznych
 3. Warsztaty Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych
 4. Kursy i szkolenia
 5. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 6. Praktyki i staże zawodowe
 7. Subsydiowane zatrudnienie
 8. Skierowanie do pracy w ZAZ i sfinansowanie 7-miesięcznego zatrudnienia.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy
 • Osoby nieaktywne
 • Osoby z niepełnosprawnościami.

 

W wyniku realizacji projektu uzyskana zostanie efektywność społeczna – minimum 13 osób i efektywność zatrudnieniowa – minimum 8 osób.

 

W projekcie „Szansa na nowe życie” dbamy o równość szans. Zaplanowane w projekcie zajęcia są dostosowane do potrzeb kobiet i mężczyzn w różnym wieku, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów.

Harmonogram form wsparcia

 

LIDER

 

Fundacja „Wałbrzych 2000”

ul. Wrocławska 53
58-309 Wałbrzych

tel/fax: +48 74 84 34 562
 
e-mail:
biuro@walbrzych2000.pl

PARTNER

 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

Pl. Bohaterów Pracy 1
58-300 Wałbrzych

tel.: +48 74 84 22 580


 
 
 

Czas generowania strony: 0.013s | Projekt i realizacja: Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie 

 
Projekt „Szansa na nowe życie”